1. Drogi Kliencie,

dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami i zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami sprzedaży produktów.

Formuła niniejszych ogólnych warunków sprzedaży (dalej jako: „OWS”) zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków, na jakich nastąpi składanie zamówień na nasze produkty, zawarcie oraz realizacja umów sprzedaży zawieranych między nami a Państwem, w tym złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży będącej przedmiotem naszych uzgodnień oraz ewentualnych późniejszych zamówień i umów sprzedaży, w miarę Państwa potrzeb. Celem OWS jest również spełnienie obowiązków informacyjnych wobec konsumentów zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.

Niniejsze OWS, w razie podjęcia decyzji o współpracy, regulują w szczególności zasady, na jakich nastąpi złożenie i przyjęcie zamówienia oraz wykonanie i rozliczenie umowy sprzedaży, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami.

 1. 2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 

3. Cenimy sobie przejrzystość, dlatego standardowo nawiązanie współpracy między Państwem a nami ma przebieg według następującego schematu:

Najszybszą formą zrobienia zakupów jest złożenie zamówienia przez stronę internetową Sprzedawcy, jednak jeśli nie mają Państwo takiej możliwości, zamówienie możemy przyjąć mailowo lub telefonicznie, warunkiem jest posiadanie adresu e-mail.
1) Dzwonią lub piszą Państwo do nas z zapytaniem ofertowym dotyczącym produktów, które chcą Państwo kupić.

2) Na podstawie zapytania przygotowujemy dla Państwa dopasowaną ofertę i przedstawiamy ją Państwu na trwałym nośniku do akceptacji.

3) W przypadku akceptacji oferty umowa sprzedaży zostaje zawarta.

4) W przypadku dodatkowych uzgodnień umowa zostaje zawarta, gdy dojdziemy do porozumienia co do kwestii będących przedmiotem uzgodnień.

4. Cena produktu wskazana w naszej ofercie złożonej w odpowiedzi na Państwa zapytanie lub wskazana podczas naszych uzgodnień (w przypadku ich prowadzenia) podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami tytułem umowy sprzedaży, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, są Państwo informowani w naszej ofercie lub w takcie uzgodnień – zawsze przed zawarciem umowy sprzedaży (to jest przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową).

5. Nawiązanie współpracy, w tym złożenie przez Państwa zapytanie ofertowe, zawarcie umowy sprzedaży oraz ewentualne jej zmiany może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności drogą poczty elektronicznej (mailowo) lub telefonicznie.

6. Akceptując przedstawioną przez nas ofertę sprzedaży, powinni Państwo dodatkowo przekazać nam co najmniej następujące dane umożliwiające realizację zawieranej umowy: imię i nazwisko (w przypadku Klientów niebędących konsumentami – pełną nazwę Państwa firmy oraz NIP), adres, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące umowy: produkt/y, ilość produktu/ów, adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego. W przypadku braku niektórych informacji poprosimy Państwa o ich uzupełnienie.

7. Niezależenie od sposobu nawiązania współpracy umowa sprzedaży jest zawierana zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem cywilnym oraz ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. – w przypadku trybu ofertowego na skutek przyjęcia przez drugą stronę oferty, a jeżeli prowadzimy negocjacje (uzgodnienia) w celu zawarcia umowy, to gdy dojdziemy do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji (uzgodnień).

8. O ile z warunków zawartych w treści naszej oferty nie wynika inaczej, przedstawiona oferta jest dla nas wiążąca przez czas potrzebny Państwu na udzielenie, bez nieuzasadnionego opóźnienia, odpowiedzi co do jej przyjęcia lub odrzucenia, lecz nie dłużej niż przez 7 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez doręczenie niniejszych OWS przed zawarciem umowy sprzedaży oraz przesłanie dowodu zakupu na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej (chyba że zgłoszą nam Państwo chęć otrzymania dowodu zakupu w postaci papierowej). Dodatkowo w zależności od sposobu nawiązania współpracy utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej umowy sprzedaży może nastąpić także w inny sposób (np. poprzez przesłanie wiadomości mailowej lub utrwalenie ustaleń na piśmie).

 1.  KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail) oraz telefon, za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące umowy sprzedaży. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce dokumentu oraz na wstępie OWS.

 1.  SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

Ceny wszystkich produktów w naszym sklepie podajemy w złotych polskich. Podajemy ceny brutto, czyli takie, które zawierają podatek VAT. Cena produktu nie zawiera kosztu przesyłki. 

Za zakupy możesz zapłacić na kilka sposobów –w zależności od tego, który sposób dostawy wybierzesz.
Jeśli zamówienie dostarczymy Ci: 

 1. kurierem – możesz zapłacić: 
  1. przelewem (przedpłata), 
  2. elektronicznie przez dotpay (przedpłata), 
  3. w ratach (przedpłata), 
  4. w formie leasingu (przedpłata), 
  5. gotówką (przy odbiorze), 
  6. kartą płatniczą (przy odbiorze, u wybranych kurierów), 
 2. do paczkomatu – możesz zapłacić: 
  1. przelewem (przedpłata),
  2. elektronicznie przez dotpay (przedpłata), 
  3. kartą płatniczą (przy odbiorze, w wybranych paczkomatach), 
 3. bezpośrednio w naszym sklepie (stacjonarnie) – możesz zapłacić: 
  1. przelewem (przedpłata), 
  2. elektronicznie przez dotpay (przedpłata), 
  3. gotówką (przy odbiorze), 
  4. kartą płatniczą (przy odbiorze),
 4. Opłata zależy od kosztów wysyłki i od łącznej wartości brutto produktów, które zamawiasz. Dokładaną wysokość opłaty podamy Ci w podsumowaniu zamówienia, zanim je złożysz. Jeśli wybierzesz płatność kartą w paczkomacie, pobierzemy dodatkową opłatę za transakcję – niezależnie od kosztów dostawy. 

Faktury wystawiamy i przesyłamy w formie elektronicznej. Gwarantujemy autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści. 

Każdą fakturę elektroniczną dostarczymy na adres mejlowy który nam wskażesz, lub który podajesz podczas rejestracji. Jeśli zmieniasz adres mejlowy – powiadom nas o tym pisemnie lub mejlowo. Jeśli tego nie zrobisz, wiadomości, które wyślemy na Twój dotychczasowy adres mejlowy będziemy traktować jako prawidłowo doręczone. 

Nie odpowiadamy za błędne dane na fakturze, jeśli takie dane wskażesz podczas rejestracji lub gdy składasz zamówienie.

Za każdym razem, kiedy składasz zamówienie, możesz zrezygnować z faktury elektronicznej. Jeśli to zrobisz, wystawimy i wyślemy Ci fakturę w formie papierowej.

 1. SPOSÓB, TERMIN I KOSZT DOSTAWY

Sposób, termin i koszt dostawy jest każdorazowo ustalany z Państwem przed zawarciem umowy sprzedaży. Poniżej przedstawiamy standardowe sposoby i terminy dostawy, które mają zastosowanie w razie braku innych uzgodnień między nami.

Dostawa produktów do Państwa jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Państwu w ofercie lub w trakcie naszych uzgodnień (jeżeli są prowadzone) – zawsze przed zawarciem umowy sprzedaży (to jest przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową).

Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku chęci skorzystania z dostawy produktu poza granicami kraju, powinni Państwo każdorazowo skonsultować się z nami na temat możliwości dostarczenia produktu pod wskazany przez Państwa adres.

Udostępniamy następujące sposoby dostawy produktu:

a. Przesyłka kurierska. 

b. Przesyłka kurierska pobraniowa. 

c. Przesyłka paletowa. 

d. Paczkomaty Inpost.

 Termin dostawy produktu 

Początek biegu terminu dostawy produktu do Państwa liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, szybkich płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, a w przypadku skorzystania z przelewu w formie odroczonej – od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę lub finansującego o zawarciu z Klientem umowy kredytowej lub umowy leasingu, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu lub leasingu. 

c. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

Przez dzień roboczy należy rozumieć jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Termin dostawy oznacza, że w tym terminie powinni Państwo już otrzymać produkt (na ten termin składa się czas kompletowania przesyłki i realizacji zamówienia przez nas oraz czas jej dostarczenia przez przewoźnika).

 1. REKLAMACJE

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności względem Państwa, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Jesteśmy obowiązani dostarczyć produkt bez wad.

Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, brak ustosunkowania się do reklamacji w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 1. KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Poniższe postanowienia OWS dotyczą wyłącznie Klientów, którzy są konsumentami lub wobec których stosuje się przepisy o konsumentach. Postanowienia te mają zastosowanie dla większości zawieranych między nami a Państwem umów. W każdym innym przypadku zostaną Państwo przez nas poinformowani przed zawarciem umowy o dodatkowych ustawowych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy: (1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Z zastrzeżeniem pkt. 8.2 OWS, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Sienkiewicza 14, 26-700 Zwoleń lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep3@loboexpert.pl. Konsument może w tym celu skorzystać z przykładowego wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., jednak nie jest to obowiązkowe.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 1. DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Niniejsze postanowienia OWS dotyczą wyłącznie Klientów, którzy nie są konsumentami (tj. zawierają ze Sprzedawcą umowy sprzedaży w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową) albo wobec których nie stosuje się przepisów o konsumentach.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Państwa zostaje wyłączona.

Sprzedawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego zamówienia. W zakresie weryfikacji Sprzedawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji umowy sprzedaży.

W przypadku opóźnienia w płatności, w tym płatności zaliczki, zastrzegamy sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po Państwa stronie żadnych roszczeń w stosunku do nas.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Państwem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z umową, nie są Państwo uprawnieni do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

Z chwilą wydania przez nas produktów przewoźnikowi przechodzą na Państwa korzyści i ciężary związane z produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów. W takim wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktów powstałe od przyjęcia ich do przewozu aż do wydania ich Państwu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W razie przesłania produktów do Państwa za pośrednictwem przewoźnika obowiązani są Państwo zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzą Państwo, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktów, obowiązani są Państwo dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Jakakolwiek zwłoka lub nie wywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez nas nie będą stanowiły podstawy dla Państwa do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które nie ponosimy odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczyniliśmy.

Ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny z tytułu umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy roszczenie związane jest jedynie z danym produktem albo produktami, to wysokość naszej odpowiedzialności ograniczona jest jedynie do wysokości zapłaconej ceny za dany produkt albo produkty. Ponosimy odpowiedzialność w stosunku do Państwa tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.